ગણિત-વિજ્ઞાન વિષય માટે ગુજરાતી માધ્યમના ઉમેદવારોના કોલ-લેટર તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૪ ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવનાર છે
ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયની જિલ્લા પસંદગીની કાર્યવાહી પૂર્ણ થાય અને આ વિદ્યાસહાયક ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ રહે ત્યાં સુધી તમામ ઉમેદવારોએ દરરોજ વેબ સાઈટ જોવા વિનંતી છે
 

 
     મુખ્ય શિક્ષક વર્ગ–૩ ભરતીના ઉમેદવારો માટે અહી ક્લિક કરવું       વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૩-૧૪ પ્રક્રિયા (પ્રતિક્ષાયાદી)
 સુચના  વિદ્યાસહાયક ભરતીના ઉમેદવારો માટેની સૂચના

(1) સાતમા તબક્કામાં ઉમેદવારોને જિલ્લા પસંદગી માટે તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૪ ના રોજ બોલાવેલ છે.

(2) સાતમા તબક્કામાં ૫૭.૪૦% મેરીટ ધરાવતા સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ(SEBC)ના ફરજીયાત કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારો કોલ-લેટર મેળવી શકશે.

(3) સાતમા તબક્કામાં ૫૩.૮૦% મેરીટ ધરાવતા જનરલ કેટેગરી(OP), ફરજીયાત કેટેગરી સિવાયના અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ(SEBC)ના પુરૂષ ઉમેદવારો કોલ-લેટર મેળવી શકશે.

(4) જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની પસંદગી કાર્યવાહી માટે તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૪ ના ૨૦.૦૦ કલાકેથી ઉમેદવારોએ ઓન લાઈન વેબસાઈટ ઉપરથી જ કોલ-લેટર મેળવી લેવાના રહેશે. અન્ય કોઈ પ્રકારે કોલ-લેટર મોકલવામાં આવશે નહિ.

(5) ઉમેદવારોએ લાયકાતના તમામ વર્ષ/પ્રયત્નની માર્કશીટ્સ/પ્રમાણપત્રો અને અનુભવ અંગેના આધાર-પુરાવાની ઓરીજીનલ અને દરેકની એક ઝેરોક્ષ નકલ અવશ્ય સાથે લાવવાની રહેશે અન્યથા જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની પસંદગી કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

(1) પ્રતિક્ષાયાદીમાંથી ગણિત-વિજ્ઞાન વિષય માટે ગુજરાતી માધ્યમના સામાન્ય કેટેગરી(OP) અને સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ(SEBC) ના ઉમેદવારોને જિલ્લા પસંદગી માટે તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૪ ના રોજ બોલાવેલ છે.

(2) ગણિત-વિજ્ઞાન વિષય માટે જિલ્લા પસંદગીની કાર્યવાહી માટે તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૪ ના ૧૧-૦૦ કલાકથી ઉમેદવારોએ ઓન લાઈન વેબસાઈટ ઉપરથી જ કોલ-લેટર મેળવી લેવાના રહેશે. અન્ય કોઈ પ્રકારે કોલ-લેટર મોકલવામાં આવશે નહીં.

(3) પ્રતિક્ષાયાદીમાં ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયમાં નીચે મુજબના મેરીટ ધરાવતા ઉમેદવારો કોલ-લેટર મેળવી શકશે.

કેટેગરી મેરીટ
સામાન્ય કેટેગરી(OP) ૬૬.૪૪%
સામા.શૈક્ષ.પછાત(SEBC) ૫૮.૬૭%

       ગણિત-વિજ્ઞાન (પ્રતિક્ષાયાદી)

 
   
   
 
 
         
         
    ટેકનીકલ સપોર્ટ માટે : 079-30079002, 30079003, 23256592                                                                            અન્ય જાણકારી માટે : 079-23253972,73
  ઉપરોક્ત નંબર પર સવારે ૧૦ થી સાંજના ૭ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે.